درج آگهی رایگان| ثبت آگهی| نیازمندی| آگهی نامه | در 118

تعمیر ماینر

تعمیر ماینر

آگهی رایگان
  • خدمات خدمات متفرقه
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
  •    تهران همه موارد
  • 79 بازدید

تعمیرماینر  درماینرتهران

بالارفتنارزشارزهایدیجیتالوبهخصوصارزبیتکوینکهیکارزتمامادیجیتالمیباشد،افرادزیادیرابهسمتبهدستآوردنواستخراجاینگونهارزهاکشاندهاست. یکیازمهمتریندستگاههاییکهباآنبهاستخراجارزبیتکوینمیپردازند،

امروزهباورودتکنولوژیبهحوزههایارزیومالی،ساختدستگاههایمایربسیاررواجپیداکردهاست.

درصورتیکهبرقارزانوسختافزارمربوطهراداشتهباشیداستخراجبیتکوینبسیارپرسوداست.

ازدستگاههایبسیارمعروفبرایاستخراجبیتکوین،سختافزارتخصصیASIC میباشد.کهتمامیاستخراجهایبزرگواصلیبیتکوینبررویسیستمهایتحتASIC صورتمیپذیرد.

دستگاهماینردرصورتیکارآمدتلقیمیگرددکهبهازایهرهشریت،هزینهیبرقکمتریپرداختشود.

ماینرتهران،اولینمرکزتخصصیتعمیراتدستگاهماینرواستخراجبیتکوینمیباشد. باتوجهبهگسترشاینسختافزارهاواحتمالخرابیدرآنها،اقدامبهراهاندازیاینبخشکردهایم.

اینخرابیهاشامل:کارتگرافیک،پاور،مادربردو…

رانامبرد.

تعمیرماینرخودرابهکارشناسانماینرتهرانبسپارید.

هرگونهخدماتدررابطهباتعمیراتدستگاههایماینررابابهترینکیفیتودرکمترینزمانممکنارائهمی‌دهد.

تلفنتماس: 09397074009

https://miner-tehran.com

هیچ دیدگاهی برای این آگهی درج نشده است

اولین دیدگاه را شما ارسال کنید

جهت ارسال دیدگاه باید در سایت عضو شوید

ثبت آگهی رایگان
جهت مشاهده نماد اصلی کلیک بفرمایید
جهت مشاهده نماد اصلی کلیک بفرمایید